Tips en tricks voor woonzorgcentra

INFOBROCHURE

 • Laat in uw infobrochure, de onthaalmap en het voorlichtingsmateriaal weten dat bij u de deuren open staan voor senioren met verschillende achtergronden: religie, geaardheid, een allochtone achtergrond…-
 • Gebruik steeds het woord partner in de brochure en in de omgang.
 • Bekijk uw materiaal en brochures met de kennis over de ‘heteronormaliteit’:
  Staan er alleen foto’s van heteroseksuele (blanke) senioren in? Gebruik ook eens een foto van twee vrouwen, twee mannen en of een transpersoon.

OMGEVING

 • Hang een regenboogvlag aan de deur of plak een regenboog sticker aan de ingang  die aangeeft dat uw centrum  voor iedereen openstaat.
 • Zorg dat er zichtbaar een folder/affiche  met de Regenboogvlag  in het bureel van de sociale dienst ligt. (tussen andere folders).
 • Creëer een open sfeer door LGBTQI+ senioren aan te spreken op een respectvolle manier.
 • Vraag aan de persoon hoe zij/hij aangesproken wil worden.
 • Heb aandacht voor intimiteit en seksualiteit in al haar belevingsvormen.
 • Ga niet uit van ‘mannelijke en vrouwelijke’ lichamelijkheid.
 • Streef naar een inclusief dagbestedingsaanbod. vb. LGBTQI+ film    

INTAKEGESPREK

Zorg voor een veilige omgeving tijdens het kennismakingsgesprek. En pas je communicatie zo aan, dat je openstaat voor iedereen.

Als u een nieuwe bewoner vraagt naar persoonlijke gegevens, kunt u de vraag: “Bent u gehuwd (geweest)?” vervangen door de vraag: “Is er een belangrijk persoon in uw leven (geweest)?”

Als u vraagt naar familie, kunt u vragen: “Wie beschouwt u als familie?”  ”Zijn er verdere nog belangrijke personen in uw leven?”

Uw taalgebruik is belangrijk. Niet alle LGBTQI+ senioren gebruiken de woorden homoseksueel of lesbisch.  Vaak worden de woorden ‘vriend(in)’, ‘partner’, of zelfs ‘broer’ of ‘zus’ gebruikt.  Informeer bij de bewoner aan welke term men de voorkeur geeft.

Als u onzeker bent over hoe u iemand aanspreekt, vraag hier dan naar, bijvoorbeeld: “Hoe wordt u het liefst aangesproken?”  Nieuwe bewoners zullen het zeker appreciëren en waarderen wanneer u de tijd neemt om hem of haar beter te leren kennen.

VERTROUWELIJKE  INFORMATIE

Geef duidelijk aan hoe u met vertrouwelijke informatie omgaat. Veel senioren zijn terughoudend met ‘uit de kast komen’, omdat zij bang zijn dat het in hun dossier komt te staan.

Zorg er dus voor dat u weet of een persoon het prettig vindt dat deze informatie wordt opgenomen in zijn of haar dossier of juist niet.

Geef ook aan wie inzage heeft in dit dossier. Zorg ervoor dat de cliënt weet dat u, zijn/haar geaardheid niet zal bespreken met zijn/haar familie zonder toestemming van de cliënt.

De cliënt beslist of zij/hij dit wil vertellen aan de medebewoners.

MEDEWERKERS EN VRIJWILLIGERS

Sollicitatiegesprek: Tijdens het gesprek kunt u de nieuwe medewerker/vrijwilliger vragen hoe hij/ zij aankijkt tegen iemand uit een minderheidsgroep. Het kan hier gaan over LGBTQI+ senioren. maar ook over bijvoorbeeld allochtone senioren.

Waarden en normen: Structureel en duidelijk communiceren over welke normen en waarden er gelden in uw organisatie is essentieel. Laat duidelijk blijken dat discriminatie en pesterijen bij u in de woon-zorginstelling niet getolereerd worden en spreek de medewerkers en vrijwilligers hier op aan.

Vorming:  Wees u er van bewust dat niet elke medewerker en vrijwilliger zich bewust is van genderdiversiteit en dat er bij verschillende medewerkers en vrijwilligers nog een zeker taboe bestaat. Onbekend is onbemind. Door aan medewerkers en vrijwilligers een vorming aan te bieden, kan je heel wat onwetendheid doorbreken.

Inzetten van LGBTQI+ medewerkers: Heeft u medewerkers die openlijk homoseksueel, lesbisch of transgender zijn? U zou hen kunnen vragen of zij actief betrokken willen zijn bij uw homovriendelijk beleid. Wees wel voorzichtig dat u deze medewerker niet als ‘de homo expert’ behandelt. Ga er niet van uit dat hij of zij automatisch bereid is om het voortouw te nemen op dit vlak.

MEDEBEWONERS

Besef dat medebewoners vaak onbekend zijn met seksuele en genderdiversiteit. Dit kan leiden tot roddelen, discriminatie en uitsluiting.

Wees alert op wat er tussen bewoners speelt. Sluiten bewoners een medebewoner buiten omdat hij/zij misschien homoseksueel is? Een bewoner aanspreken op zijn/haar homo-onvriendelijke gedrag is vaak voldoende om het te stoppen.

Ook voor bewoners en medebewoners kan het ontzettend inspirerend en boeiend zijn om een vorming of activiteit aan te bieden die het thema voor alle bewoners bespreekbaar maakt. Want ook voor hen geldt het gezegde ‘onbekend is onbemind”.

Scroll naar boven